JiA CAPE PENINSULA PRAYER (Matthew 6:9-13)

“Pray, then, in this way:  Our Father who is in heaven:

 

We bow before you God in immeasurable wonder of the fact that we may call you “our Father”!  We worship you our Father who is in heaven and we thank You Lord for loving us through your grace.

Hallowed be Your name:

-  In my own life and testimony, in Your church on earth, in our country and in the desperate lives of the lost.  Let your Name be declared holy everywhere through the preaching of your Word.  We rejoice with the angels:  "Holy, Holy, Holy, is the Lord of hosts, The whole earth is full of His glory."

May Your name be glorified in this Cape Peninsula, because you are the great “I Am”;

It is our prayer that all the people in this Peninsula will receive the revelation that you alone are the one true God;

We rebuke any lie that sows doubt and we declare that You are Creator of the heavens and the earth;

We come against the spirit of idolatry in the name of Jesus Christ, whether it is

man-made idols, money, our own self, or anything whatsoever that stands between man and God;

Hallowed be Thy name in this Cape Peninsula.  May everyone who hears your Name be filled with awe for you Lord.

`Your kingdom come. Your will be done, On earth as it is in heaven:

-  Firstly, in my own heart and life.  Let me be your believable witness so that I may join in the victory march of your kingdom through the ages.

Our Father in heaven, from the depths of our hearts we desire to see the kingdom of heaven here in this Cape Peninsula;

A land in which the rich reaches out to the poor, where people are healed by Your power, where the hopeless receives new hope, where the jails run empty and the gatherings of the saints expands radically, where Your love and power becomes an everyday reality for everyone to live;

A land in which Your children will boldly praise and worship You from the depths of their hearts like never before.

Father, today we acknowledge our weakness, let Your will be done here in this Cape Peninsula;

We acknowledge that Your will is superior to our plans, let Your heart’s desire come to pass today;

May we be privileged to see Your kingdom come here in the Peninsula and experience it in our communities.

`Give us this day our daily bread:

-  Bless us Lord with what we truly need to live.  Also bless everyone who is in need over the whole Peninsula: those who are hungry, crippled, sick, depressed, unemployed, vulnerable, destitute and seeking Your love.

Provide to your children from your abundant goodness Your presence, power and love;

We pray that You will provide for those who do not yet know you, may they come to faith in You through Your love and provision;

We praise You for Your faithfulness and grace;

We are thankful that You are always faithful and that You are the Truth.

`And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors:

- Those transgressions we are aware of and those we are not aware of.

Those committed on purpose and those committed not so.  As You forgive us, Lord, help us to forgive those who have harmed us.

We thank You for Your indescribable love;

We thank You Lord for Your immeasurable grace You bestowed upon us;

Forgive us for every unrighteous deed done against You in the past and the future by

the people of this Cape Peninsula;

Father, please do not let Your wroth flame-up against us;

We pray that You will be gracious towards us;

Do not keep the sins of our forefathers against us;

Do not keep the selfishness of Your children against us;

Father we forgive those who sin against us and we pray that Your name be glorified.

`And do not lead us into temptation, but deliver us from evil:

- We are surrounded daily with temptations.  Keep us standing, Lord, through your great love and grace and let us live on your ground of victory.

Father we are but weak and small, protect this Peninsula against the attacks of the enemy;

Do not allow temptation to enter the gates of our beautiful Peninsula;

In the name of Jesus Christ, we lock the gates and doors of the Peninsula today against evil from entering;

In the name of Jesus Christ, we open the gates and doors for evil to exit and to be cast in the sea;

In the name of Jesus Christ, we open the gates and doors for your love to stream into our Peninsula and for You to dine with us, and we with You;

We thank You for never leaving us alone;

Everyday You release and strengthen us to remain standing.

For Yours is the kingdom and the power and the glory forever:

Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are Your judgments and unfathomable Your ways! For who has known the mind of the Lord, or who became Your counsellor? Or who has first given to You that it might be paid back to him again? For from You and through You and to You are all things. To You be the glory forever (Romans 11:33-36).

We pray all of this in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Saviour!  Jesus Christ, You humbled Yourself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross.  For this reason also, God highly exalted You, and bestowed on You the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

AMEN

JiA KAAPSE SKIEREILAND GEBED (Matteus 6:9-13)

Só moet julle dan bid:  Onse Vader wat in die hemele is:

Ons buig voor u in matelose verwondering oor die feit dat ons, U “ons Vader” mag noem!  Ons aanbid U wat in die hemel woon en ons dank U vir U liefde deur U genade.

Laat u Naam geheilig word:

-  In my eie lewe en getuienis, in U kerk op aarde, in ons land en in die desperate lewens van die verlorenes.  Laat u Naam oral geheilig word deur die verkondiging van u Woord.  Ons jubel saam met die engele:  “Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!”

Mag U naam bo alle name in die Kaapse Skiereiland geëer word, want U is die groot “Ek is”.

Ons bid dat almal in die Skiereiland ʼn openbaring sal ontvang dat U die enigste ware God is;

Ons spreek uit teen die leuen wat twyfel saai en ons beaam dat U die Skepper van hemel en aarde is;

In die naam Jesus Christus kom staan ons teen die gees van afgodery, hetsy die aanbidding van beelde, geld, ons eie self, of enigiets anders wat tussen die mens en U staan;

Laat U naam vandag in die Skiereiland geheilig word.  Mag elkeen wat U naam hoor vervul word met ontsag vir U, Here.

Laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde:

-  Eerstens in my eie hart en lewe.  Laat my U geloofwaardige getuie wees, sodat ek kan saamgaan op die triomftog van u koninkryk deur die eeue.

Vader, uit die diepte van ons harte smag ons daarna om die koninkryk van die Hemel hier in ons Skiereiland te sien kom;

Laat dit ‘n gebied wees waar die rykes vir die armes sorg, waar die  siekes genees word deur U krag, waar tronke leegloop en die samekoms van gelowiges radikaal oorloop, waar U liefde en krag vir almal elke dag ʼn tasbare realiteit is;

‘n Gebied waar U kinders soos nooit te vore nie en voortdurend, U met vrymoedigheid loof en prys uit die diepte van hul harte;

Vader, ons erken ons swakheid vandag, doen slegs U wil hier in ons Skiereiland;

Ons erken dat U wil beter is as ons eie planne, laat U hartsbegeerte vandag hier tot stand kom;

Mag ons die voorreg hê om U koninkryk te sien kom hier in die Skiereiland en om U koninkryk in ons gemeenskappe te beleef.

Gee ons vandag ons daaglikse brood:

-  Skenk ons dit wat ons waarlik nodig het sodat ons kan lewe.  Gee dit ook aan almal wat gebrek ly oor die hele Skiereiland heen: die wat honger is, krankes, bedroefdes, werkloses, kwesbares, weerloses en soekendes van U liefde.

Voorsien asseblief aan u kinders uit U oorvloedige goedheid U teenwoordigheid, krag en liefde;

Voorsien ook Here aan hulle wat U nog nie ken nie, mag hulle deur U liefde en voorsiening tot geloof kom in U;

Ons loof U vir U getrouheid en genade;

Ons dank U Here dat U altyd getrou is en dat U die Waarheid is;

Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe:

-  Dié waarvan ons weet en dié waarvan ons nie weet nie; dié wat doelbewus gepleeg is en dié wat ons onbewustelik gepleeg het.  En soos wat U ons vergewe, Here, help ons om dié te vergewe wat ons kwaad aangedoen het.

Ons dank U vir U onbeskryflike liefde;

Ons dank U vir die ongelooflike genade wat U aan ons bewys het;

Vader, vergewe al die ongeregtighede wat die mense van die Kaapse Skiereiland teen U gedoen het en nog gaan doen;

Vader, moet nie dat U toorn teen U mense ontvlam nie;

Ons bid dat U ons genadig sal wees;

Moenie die sondes van ons voorvaders teen ons hou nie;

Moenie die selfsugtigheid van U kinders teen hulle hou nie;

Vader, ons vergewe diegene wat teen ons sondig sodat u Naam daardeur verheerlik mag word.

Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose:

-  Ons word daagliks omring deur versoekings.  Hou ons staande deur U groot liefde en genade sodat ons op U oorwinningsgrond mag lewe.

Vader, ons is maar swak en klein, beskerm die Skiereiland teen die aanvalle van die vyand;

Laat versoeking nie binne die grense van ons mooi Skiereiland kom nie;

In die naam van Jesus Christus sluit ons die poorte en deure van die Kaapse Skiereiland vandag vir die bose om in te kom;

In die naam van Jesus Christus open ons die poorte en deure vir die bose om uit te gaan en in die see gewerp te word;

Open die deure vir U liefde om ons Skiereiland binne te stroom en vir U om saam met ons feesmaal te hou, en ons saam met U;

Ons dank U dat U ons nooit alleen laat nie;

U gee ons daaglikse uitkoms en krag om staande te kan bly.

Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid:

O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is U oordele en onnaspeurlik U weë! Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was U raadsman gewees? Of wie het eers iets aan U gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit U en deur U en tot U is alle dinge. Die heerlikheid tot in ewigheid kom U toe.

Ons bid al hierdie dinge in die magtige naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser.  Here Jesus, U het Uself verneder en U was gehoorsaam tot in die dood aan die kruis.  Daarom het God U ook uitermate verhoog en U 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sal buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

AMEN

Evangelism

 

Way of the Master

Ettienne Pio (083 654 32570)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.wayofthemaster.com/

 

View live witnessing on the street at http://www.wayofthemaster.com/watchwitnessing.shtml

 

EE3

Joos Rossouw (078 182 6230)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Alpha

Francois Preiss (076 595 2857)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jaun Truter (074 696 5865)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.alpha.org/

 

021 982 7239 / 083 256 7750 / 083 654 2570

FAKS / FAX 086-299-4134 of E-POS / EMAIL info@Jesus-in-aksie.co.za

Copyright © 2014. All Rights Reserved.