Jesus in Action

 

Jesus in Action" (“JiA”) is a Christian movement motivated by the love of Jesus. By being His hands extended we build bridges across human boundaries and call on all Christians to share His love in our communities in unity, as the body of Christ.

  

JiA started in the Cape Peninsula and more specifically in our community of Brackenfell.  Since 2010, JiA mobilised hundreds of Christians to share the Love of Christ.  The Lord provided abundantly and blessed us with many testimonies and we give all the glory to Him!

  

JiA entails:

  

• The joint mass outreach in your community during October each year; and
• The continuation of sustainable projects in each community, built on the Love of Jesus.  

 

How can you get involved?

 

1.  Cover your community with prayer!

 

Divide your community into prayer blocks with a comfortable walking distance. Prayer teams pray for households, schools, businesses and strategic points under the guidance of the Holy Spirit.

 

2.  Cover the gates of your community!

Serve at the busiest traffic intersections and fuel station teams consist of one volunteer for each attendant who does one hour's duty helping to wash car windows and check tyre pressure. Volunteers do not handle cash or fuel or any aspect under the hood of the vehicle. Provide attendants with a cooked meal, evangelise and share the love of Jesus!

 

3.  Take back our streets in the Name of Lord Jesus Christ!

With willing feet all JIA volunteers participate in a procession as a fun family project. The purpose is to create awareness and share His Love in a visible way.  During the JiA outreach weekend hundreds of volunteers demonstrate the Love of Jesus with thousands of poor and needy brothers and sisters in and around our communities.   Let’s take our streets back in Jesus name!

 

4.    Live the gospel of Love!  

Reached out to needy households, different homes for the elderly, orphanages and the homeless within your area, surrounding communities and other areas.

 

5.  God will provide! 

 

During JiA 2013 the Lord blessed us with joint mass outreaches to 35 different ministry points including approximately 10 homes for the elderly, 3 houses for disabled, 6 orphanages and crèches, the SAPS, hospitals, homeless and needy families in and surrounding our community. Previous outreach points embarked on their own JiA outreaches. From a nil budget the Lord blessed us with 1 ton discipleship literature for youth and adults, 2000 fizzers, 2000 chips packets, 1700 full JiA boxes, 650 mixed boxes, 78 vegetable and fruit boxes, 950 spoil packets for the elderly, 240 litre fruit juice and last but not the least 6000 balanced Shiloh meals. The abundant provision of our Lord in the midst of difficult economic circumstances is truly a testimony on its own. We also thank you Lord that you made it possible to build Katie’s house.

 

6. Unity in Christ!  

 

Forge new relationships and networks through the Holy Spirit with communal suppers, prayer, fasting, praise and worship across human boundaries.  JiA invites all Christians to share the Love of Jesus in your community during October each year.  Join us in fasting on the Thursday prior to the JiA weekend seeking intimacy with God and for breakthroughs in strongholds. Let the Love of Jesus change the heart of our communities.  

 

7. Praise the Lord!

We thank you Lord for your new covenant of love, mercy, grace and salvation.  May everything we do and testify glorify His name?  His wave of love will restore faith, hope and heal our land!  Believe with us that Jesus is the only truth, the way and the life for the entire human race.

 

One Body ...  One Spirit ...  One Hope ...  One Lord ... One Faith ...  One Baptism ...  One God and Father of all who is over all and through all and in all!  

 

JESUS IN ACTION

Jesus in Aksie

 

"Jesus in Aksie" ("JiA") is 'n Christelike beweging gebaseer op die liefde van Jesus. Sy hande en voete bou brûe oor mensgemaakte grense heen en ons doen 'n beroep op Christene om Sy liefde in ons eie gemeenskappe te deel in eenheid, as die liggaam van Christus.


JIA het in die Kaapse Skiereiland begin in ons gemeenskap van Brackenfell. Sedert 2010 het JiA honderde Christene gemobiliseer om die liefde van Jesus te deel. Die Here het oorvloedig voorsien en geseën met baie getuienisse en ons gee alle eer aan Hom!


JiA behels:
 

 

•  Die gelyktydige massa uitreik in jou gemeenskap gedurende Oktober elke jaar; en

•  Die voortsetting van volhoubare projekte in elke gemeenskap gebou op die liefde van Jesus.

  

Hoe kan jy betrokke raak?

 

1.  Bedek jou gemeenskap met gebed!

 

Deel jou gemeenskap in gebedsblokke met 'n gemaklike loopafstand. Gebedspanne bid vir huishoudings, skole, besighede en strategiese punte onder leiding van die Heilige Gees.

 

2.  Beskerm die poorte van jou gemeenskap!

 

Bedien die Woord by die sopkombuis by die trein stasie met lofprysing en aanbidding, sop, brood en baie liefde. Bedien by besigste verkeersligte en vulstasie spanne bestaan uit een vrywilliger per joggie.  Verleen een uur se hulp om motor ruite te was en wiele te pomp. Vrywilligers hanteer nie geld, brandstof of take onder die enjinkap nie. Gee vir elke petroljoggie 'n ete, evangeliseer en deel die liefde van Jesus.

 

3.  Neem ons strate terug in die naam van Jesus Christus ons Here!

 

Met skoene van bereidwilligheid neem al die JIA vrywilligers deel aan 'n optog as 'n lekker familie projek. Die doel is bewusmaking van Jesus se liefde en die oproep om sigbaar in die naam van Jesus op te staan. Elke jaar tydens die JIA uitreik naweek deel honderde vrywilligers die liefde van Jesus met duisende arm en behoeftige broers en susters. Kom ons neem ons strate terug!

 

4.  Lewe die evangelie van Liefde!

 

Reik na behoeftige gesinne, verskillende tehuise vir bejaardes, kinderhuise en die hawelose in jou gemeenskap en omringende gemeenskappe en ander areas.

 

5.  God sal voorsien! 

 

Tydens JiA 2013 het die Here ons geseën met gesamentlike uitreike na 35 verskillende bedieningspunte insluitend ongeveer 10 tehuise vir bejaardes, 3 huise vir gestremdes, 6 kinderhuise en crèches, die SAPD, hospitale, hawelose en behoeftige gesinne in en om ons gemeenskap. Vorige bedieningspunte het hierdie jaar self ook JiA uitreike behartig. Van ‘n nul begroting het die Here ons geseën met 1 ton dissipelskap literatuur vir jeug en volwassenes, 2000 fizzers, 2000 pakkies aartappelskyfies, 1700 vol JiA boksies, 650 gemengde boksies, 78 groente en vrugte boksies, 950 bederfpakkies vir tehuise, 240 liter vrugtesap en laaste maar nie die minste nie 6000 gebalanseerde Shiloh etes. Die oorvloedige voorsiening van die Here te midde van moeilike ekonomiese omstandighede is voorwaar ‘n getuienis op sy eie. Dankie Here dat U hierdie jaar ook dit moontlik gemaak het om Katie se huis te bou.

 

6.  Eenheid in Christus!

 

Smee nuwe bande en netwerke deur die Heilige Gees met gemeenskaplike etes, gebed, vas, lofprysing en aanbidding oor mensgemaakte grense heen. Vas ook saam met ons op die Donderdag voor die JiA naweek om intimiteit met God te soek asook vir deurbrake in vestings. Laat die liefde van Jesus die hart van ons gemeenskappe verander.

 

7.  Prys die Here! 

 

Ons dank U Here vir U nuwe verbond van liefde, genade en verlossing. Mag alles wat ons doen en getuig U naam verheerlik! Sy golf van liefde sal geloof en hoop herstel en ons land genees! Glo met ons dat Jesus alleen die enigste weg, die waarheid en die lewe is vir alle Suid-Afrikaners en die ganse mensdom.

 

Een Liggaam ... Een Gees ... Een Hoop ... Een Here ... Een Geloof ... Een Doop ... Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is!

 

JESUS IN AKSIE

021 982 7239 / 083 256 7750 / 083 654 2570

FAKS / FAX 086-299-4134 of E-POS / EMAIL info@Jesus-in-aksie.co.za

Copyright © 2014. All Rights Reserved.